Location

香港屯門杯渡路99號99Commons 708室

Social Networks
試堂價格(每堂平均價錢HK$)

130

套票價格(每堂平均價錢HK$)

$151-$200

試堂優惠
試堂價格(每堂平均價錢HK$)

130

聯絡資料
Studio簡介

𝐀𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐘𝗼𝐠𝐚, 𝐖𝐡𝐞𝐞𝐥 𝐘𝗼𝐠𝐚
𝙵𝚘𝚛 𝚌𝚕𝚊𝚜𝚜𝚎𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚝𝚞𝚍𝚒𝚘 𝚛𝚎𝚗𝚝𝚊𝚕

6 ᴍɪɴs ғᴏʀᴍ ᴛᴜᴇɴ ᴍᴜɴ sᴛᴀᴛɪᴏɴ

Studio 地區
如何前往

屯門站A出口/建安站旁

mood_bad
  • No comments yet.
  • 新增評論